dimecres, 30 de setembre de 2015

TEMA 1 Assignatura 22025
REFLEXIÓ TEMA 1


LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ


En aquest primer tema, la teoria ve de la  dels autors Jordi Area i Manuel Adell, tots dos implicats en els canvis i desenvolupament de les noves tecnologies en la societat.

Per una banda Manuel Area ens parla dels reptes educatius en relació al nou context social, econòmic i cultural que representa la societat de l informació.


Area 


Destaca diversos discursos que defineixen la societat informacional.

Per altra banda aquest autor analitza els efectes socioculturals de les noves tecnologies digitals i ens parla tant dels beneficis d'aquestes com dels seus efectes negatius. 

Per descomptat és donen una serie de problemes educatius provocats directament per aquesta omnipresència de les tecnologies en l'actual societat i els autors fa referencia a aquests nous reptes i fa una serie de propostes per atendre a les necessitats educatives de la societat de la informació en la qual vivim.

Trobo que les aportacions de Manuel Area són molt interessants per tal d'analitzar en quin moment ens troba la nostra societat i poder fer una reflexió sobre allò que ens aporten de nou les noves tecnologies i com poder treure profit de la quantitat d informació de la que disposem avui dia. M'ha semblat molt important el fet de poder conèixer de la mà de l'autor els efectes negatius de la tecnologia en la nostra societat i porta-ho al camp de 'leducació.Adell


Societat de la informació: conjunt de transformacions econòmiques i socials que canviaràn la base material de la nostra societat (Bell, 1973; Touriane, 1969; Bangeman, 1994 o Castells, 1997).
Aquest autor ens ofereix informació excepcional que va des de la l'evolució de les tecnologies i com la nostra societat a passat a ser en aquestes ultimes dècades la societat de la informació. Adell, també ens parla de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i de les conseqüències d'aquestes noves tecnologies en la nostra societat.

Adell ens parla de les implicacions d'aquestes noves tecnologies en relació a educació i de com hem de considerar-les no només com a un mitja més , un recurs per al docent sinó que hem d assumir que les noves tecnologies estan canviant el món per al que eduquem als infants i per tant, és necessari redefinir les nostres prioritats com a educadors.

Penso que la lectura de Adell ens aporta un nou punt de vista, i ens fa reflexionar molt sobre com el món de educació ha canviat respecte a les noves tecnologies i de com els docents hem de reorganitzar la nostra feina i de orientar-la cap a un món tecnològic i uns infants que neixen en la societat de l informació.


M'agradaria destacar aspectes com la Multialfabetització, que fa referencia a la capacitat per tal de seleccionar i utilitzar la informació de la que disposem de forma correcta, i capaços de seleccionar amb criteri. I per altra banda, m'agradaria esmentar les 4 dimensions Instrumental Cognitiva, saber accedir a la informació. Sociocomunicativa , saber transformar la informació en coneixement i Axiològica, que fa refèrencia a saber utilitzar de forma ètica i democràtica la informació.
Per a concloure i com a opinió personal volia referir-me a l importància que els docents s adaptin al canvi que ha sofert la societat quant a les tecnologies i disposin de recursos suficients per tal de poder-los utilitzar a les aules.

Els docents han de ser capaços de motivar als infants i preparar-los per què puguin fer un bon ús de les noves tecnologies. 

Avui en dia, els nostres infants ja neixen en un món totalment tecnològic, ple de pantalles i amb accés infinit a informació de tot tipus. Es tracta de ser crítics i saber elegir la informació que ens interessa. Em de partir d'una bona preparació per tal de poder aconseguir el nostre objectiu que es tracta ser competents davant aquest "nou" mon de les tecnologies i no quedar-nos endarrerits.


PRESENTACIÓ 2025

Ja som a quart curs! 
                                                                        Jisc.ac.uk.com


El darrer curs de la carrera. Pràcticament sense adonar-me em trobo en la "recta final". Em sento molt emocionada i amb moltes ganes davant aquest nou curs, per què estic un pas d'aconseguir el meu objectiu i de poder ser mestra d'infantil, allò que tant he desitjat. En aquest nou curs, trobo que tots i totes tenim moltes ganes, molta força i molta il·lusió pel que significa finalitzar els nostres estudis.

Pel que fa a les assignatures a les quals ens enfrontem en aquest nou curs, trobo que són assignatures absolutament essencials i que ens aportarà nous coneixements i eines per tal d'acabar de formar-nos com a docents competents i ben preparats, per atendre a les necessitats dels infants de l'etapa que ens ocupa.I més concretament, de l'assignatura de Mitjans i Recursos tecnològics, m'agradaría destacar que, és una assignatura de la qual espero treure molt de profit per poder després portar-ho a la pràctica com a futura docent.Trobo que l'ús de les noves tecnologies en el camp de l'educació és una realitat i que en el món d'avui dia hem d'estar preparats i tenir recursos necessaris per a fer front a les noves situacions i adaptar-nos amb recursos i eines adients.Acontinuació deixo un video que fa una breu reflexió sobre les noves tecnologíes en educació:

                                                             Youtube.com


dilluns, 24 de juny de 2013

22033 Writing About MyselfAbout MyselfMy name is Valle. I’m twenty three years old and I was born in Ibiza. I’ve always lived here, I really love my Island. I would not change this place for any other nowadays, but maybe someday I would like to discover a place in the world that I would like more, who knows...

At the moment, I’m working in a clothes shop in Ibiza town while I’m studying at college.

I love to travel, to know other places, other cultures, to know different ways of living and thinking.
I have traveled to Brazil twice and I really love this country. Also I have traveled to Netherlands, France, Portugal and all over Spain.

In the future I would like to go to many other countries. If I could, I would travel once a year, I think that everybody should travel because it is very positive for ourselves.


dimecres, 29 de maig de 2013

22035 Writings: Essay and EmailWritings

Audio

Essay


Modern methodologies are the best way to teach nowadays.

Constructivisme, new methodologies and all new methodologies are really interesting .

Methodologies will provide children with more opportunities to learn different and new things.


On the one hand, modern methodologies are a new and positive way to teach. A lot of children enjoy this kind of new education at school, because they learn with other perspectives and possibilities.


On the other hand, traditional methodologies are being used in many schools, because there are teachers who prefer teaching in a traditional way.

However, educational policies are being developed and they are working for a change in schools.


In my opinion, modern methodologies are better than traditional ones.The traditional methodologies have some errors, and the new ones will be the future. I think that school should teach with new and alternative forms. Education has to be modern in this modern world.


Email


Dear Sandra, this is my first year at college. I’m really happy about it. I feel good here, I’ve always wanted to be here and finally I’m got it!  So I’m enjoying every moment at college.

At first, I was stressed because I didn’t know anyone, and everything was new for me. But now I have a lot of friends, and I really feel at home.


I’m going to do a lot of things this year, I feel really motivated about my studies and also about myself.

After I do my exams I will travel to Brazil with Mario for a month, so now I must hard to pass all my exams in February.


I want to know about you, Sandra I really miss you. If you could be here with me I would be really happy. Next year, you could come to visit me and me could do a lot of things together. Let’s do it!


A big hug! Love! Take care.

dilluns, 7 de gener de 2013

Desenvolupament de l'educació inclusiva al món.


                              EDUCACIÓ INCLUSIVA ARREU DEL MÓN     
Educación Inclusiva

Em va interessar molt fer una recerca per la xarxa per tal de investigar  i poder recollir dades de  les organitzacions que treballen per una educació inclusiva. D'aquells organismes i grups que fan una gran labor per tal de afavorir l'educaió que te en compte a tots per igual, a reu del món capa cop son més els organismes que treballen per a la inclusió, que aporten informació, que faciliten l'accés tant educatiu com en altres àmbits a aquelles persones que més ho necessiten. Així com indagar en la situació actual de la Inclusió a reu del món.La exclusió educativa i social son fenòmens creixents tant en els paissos desenvolupats com en els que es troben en desenvolupament. Una de les tendències més fortes de la nova economía es l'augment de les desigualtats, la segmentació espacial i la fragmentació cultural de la població. L'exclusió social  va més en lla de la pobresa ja que te a veure amb la absència de participació en la societat i amb la falta de accés a bens bàsics i a xarxes de benestar social, la qual cosa condueix a un nombre cada cop més elevat de persones a " quedar fora de la societat" i a viure per baix dels nivells de dignitat i igualtat als que tots tenim dret.

Cal plantejar la pregunta de si l'educació està contribuint al desenvolupament de societats més inclusives o , per el contari, está reproduint la exclusió social i generant diferents formes de discriminació a l'interior dels sistemes educatius.

Volia destacar unes dades que e trobat a la xarxa que ens indiquen a nivell mundial com trobem el panorama de la inclusió:

La majoria de paissos adopten tant en les seves polítiques com a les lleis els principis de la Declaració de Educació per a Tots (EPT), però en la practica podem constatar que l'educació  es per a "casi tots" o " per a la majoria" i que els excluids són precisament aquells que mes necessiten d'ella per tal de compensar la seva situació de desavantatge educativa i social.
Segons el informe de seguiment de la EPT al món, encara existeixen 72 mil.lions de nens que no tenen accés a l'educació primaria i 774 milions de jòvens i adults analfabets. La qualitat i equitat de l'educació són assignatures pendents, així com el fet de que encara hi hagi escoles o programes per a les persones amb necessitats educatives especials, de diferents ètnies o de famílies migrants, i molts estudiants no reben un tracte acord a la dignitat humana i en moltes ocasions acaben sent víctimes de la violència física o psicològica.
L'exclusió en educació és un fenomen de gran magnitud que no es limita a aquells que es troben fora de l'escola, l'exclusió també afecta a aquells que trobant-se escolaritzats són segregats o discriminats per la seva ètnia, gènere, la seva procedència social, les seves capacitats o característiques personals i acaben rebent una educació de baixa qualitat.


Per tant, m'agradaria concluir diguen que encara avui en dia queda molt per fer en quant a inclusió es refereix , perque encara existeixen moltíssimes desigualtats, i es cert que cada país pren les seves pròpies mesures davant d'aquest fet i tracta el tema des de diversos punts de vista, però hem de aconseguir que es globalitzi ancara més. Que no quedi estancat, perque el desenvolupament de la inclusió en la nostra societat es un aspecte essencial, un dret universal i s'ha de canviar la mirada del món d'avant la importáncia de la no-exclusió.ADREÇES D'INTERÉS: INCLUSIÓ AL MÓN


 -Centre for inclusive futures ( policy, organisation & community action learning)

http://inclusion.webplus.net

-Ministerio de educacion cultura i deporte:
https://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva.html

-Tot sobre l'educació inclusiva en América llatina i caribe:

Qué significa
Cómo la definen diversos grupos
Filosofía
Principios
Como Modelo para la Educación Para Todos
Como visión-Modelo de Buenas Prácticas Educativas
Qué requiere
Indicadores de Buenas Prácticas
Cómo se ve un colegio Inclusivo
Referencias

http://www.inclusioneducativa.org

- L'educació al món: http://www.unesco.org

-História de l'educaió inclusiva a España: http://www.ite.educacion.es

-Mesures inclusives portades a terme per un centre:
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1022/1/TFM-B%206.pdf

( Personalment m'ha agradat moltíssim aquest treball de fin de máster de la universitat de Segovia 2012)

Reflexió del llibre QUIET.

              

                               QUIET, den  Màrius Serra.

 

                    Una obra emotiva que tracta de la historia del propi autor, Márius Serra el qual ens explica l'experiéncia com a pare d'un nen amb pluridiscapacitat. Ens conta diversos moments i anècdotes que va viure amb el seu fill i la resta de la seva família durant set anys. Cal destacar el fet que el seu fill te una encefalopatia greu que  els metges mai van saber definir, per tant aquesta no es tracta d'una  historia simple, ni agradable en molts moments, encara que l'autor ens transmet la seva vivència d'una forma molt entera i amb vitalitat.

Màrius, ens explica amb detall algunes de les situacions angoixants, però també d'altre banda divertides, que ha viscut amb el seu fill el Lluis, al que tots deien Llullu.

L'autor vol compondre un mirall que reflecteixi l'experiència que van viure amb el seu fill. 
El text es sincer, senzill, proper i emotiu.

Cada capítol ens conta una experiència que no ens deixa indiferents, en els quals es pot apreciar l'amor i preocupació, la fragilitat i alhora la fortalesa d'una família bolcada en el seu fill i la seva lluita constant per que prevalguin la dignitat i els drets d'en Llull.
Amb aquest llibre l'autor vol demostrar a la gent que el fet de que una persona pugui néixer amb una malaltia cerebral tan greu com es el cas de Llullu, no l'impedeix pas el fet de tenir una vida com els demès i en Màrius Serra ens mostra aquesta vitalitat i aquesta forma d'enfrontar la vida i de veure la vida dels altres independentment del seu estat físic o psíquic.L'autor, transmet la seva desesperació envers les situacions que se li presenten, també els sentiments d'impotencia, rabia, i desconsol que produeix veure com el seu fill no podra mai ser com la resta. De fet el somni del pare del Llull havia estat el fet veure al seu fill corrent com qualsevol nen i a la darrera part del llibre, amb el muntatge que varen fer, va aconseguir veure-ho.Personalment la lectura d'aquest llibre m'ha fet reflexionar sobre aspectes tant importants com son la igualtat, la comprensió, les ganes, el esforç que hi posen les famílies que es troben en situacions com aquesta, i a l'hora com la societat tristament encara no facilita a aquestes persones i a les seves families les ajudes necesseries de les que haurien de disposar a nivell d'incluisó, de normalització, i d'integració. La societat  hauria de valorar moltíssim mes a les persones amb discapacitats, tenirles mes en compte, incloure-les. Hem d'evitar el transmetre llastima cap a les persones amb discapacitat, i fer comentaris fora de lloc perquè moltes vegades es pensa que si una persona no pot parlar, ni mirar no ens entendrà, ni ens escoltara i aixó es un error.